برنامه هفتگی کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای هرسین

کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای هرسین با حضور متخصصین محترم و بر اساس برنامه هفتگی ذیل آماده ارائه خدمت به کلیه بیماران محترم با تعرفه دولتی می باشد.

 

رسانه جدید