آدرس : هرسین ، تازه آباد ، بلوار شهدا ، بیمارستان شهدای هرسین

تلفن :  45121144 - 083

           45121148

           45121152

تلفن مستقیم ریاست و مدیریت بیمارستان : 45125048 - 083

تلفن مستقیم رئیس دفتر پرستاری : 45130810 - 083

پست الکترونیک ریاست بیمارستان : shamzehi@kums.ac.ir

پست الکترونیک بیمارستان : harsin_hos@kums.ac.ir