نام و نام خانوادگی : سجاد حاتمیان

تحصیلات: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر