دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های بیمارستانی

رییس کمیته ها:دکترحسنا حسینی ریاست بیمارستان
مسئول برگزاری کمیته ها: خانم فاطمه رستمی و خانم سمیرا عبدلی


اهداف و وظایف کمیته ها

هدف:مشارکت و همیاری مسئولین بخش ها و کارشناسان در کشف، تحلیل وارزیابی مشکلات و همکاری در انتخاب بهترین راه حل مداخله ای در برخورد با چالش های موجود در بیمارستان

وظایف:
1)
) جستجو و شناسایی  مشکلات، نارسائی ها و کمبودها در بیمارستان
2)
) ارائه راه حل و راه کارهایی جهت رفع مشکلات، نارسایی ها و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء کیفیت و بهینه کردن فعالیتهای بیمارستانی
3)
) جستجو شناسایی و ارائه نقاط قوت بیمارستان توسط کارشناسان و استفاده از آنها در جهت رفع مشکلات  
4)
) کمک به اتخاذ بهترین تصمیم در مواجهه با مشکلات و نارسایی ها
5)
) نزدیک کردن مسئولین با یکدیگر در جهت همکاری و تعامل بیشتر در امور
6)
) فراهم کردن امکان مشاوره و مکالمه رو در رو با رییس و مدیر بیمارستان برای مسئولین بخش ها در مورد مسائل بخش های مربوطه
7)
) شناسایی و جمع آوری افراد باتجربه و کارشناس و استفاده از پیشنهادات، انتقادات، مشاوره ها و راه کارهای ارائه شده توسط ایشان
8)
) ارزیابی و بازنگری فرایند فعالیتهای جاری بیمارستان و تلاش جهت بهبود کیفیت و بهینه کردن فرایندها
(9)
پایش و ارزیابی عملکرد واحد های مختلف بیمارستان و تلاش مستمر جهت ارتقاء کیفیت خدمات و بهینه کردن فعالیتها
10)
) در جریان گذاشتن پرسنل و مسئولین از امور جاری و ارائه آمارهای مختلف