رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شهدای هرسین

 
مترون

نام و نام خانوادگی :منوچهر شکری

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن : 45130810 - 083


سایر پرسنل دفتر خدمات پرستاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن

1

مریم رمضانی

کارشناس پرستاری

سوپروایزر آموزشی

45131144    داخلی202

2