دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / تعرفه خدمات بیمارستان

تعرفه خدمات بیمارستان شهدای هرسین سال 1400

 هزینه سرپایی هزینه جراحی هزینه تخت