رئیس امور اداری بیمارستان شهدای هرسین

شهبازی

 

نام و نام خانوادگی : داریوش شهبازی 

تحصیلات : کاردان اتاق عمل - کارشناس مدیریت دولتی

تلفن : 45121144 - 083  داخلی 210

پست الکترونیک :  dariush543@yahoo.com