رئیس امور اداری بیمارستان شهدای هرسین

 

نام و نام خانوادگی :سهیلا لطفی

تحصیلات : کاردان اتاق عمل - کارشناس بهداشت محیط

تلفن : 45121144 - 083  داخلی 210