اعضا ی کمیته:

رئیس کمیته : آقای بهزاد خیرخواهیان / مدیر بیمارستان

دبیر کمیته : خانم الهه آرش / رئیس خدمات پرستاری

سایر اعضاء :

1-     آقای لطف اله شیخی / سرپرستار اورژانس

2-     آقای سلمان قزوینه / مسئول مدارک پزشکی 

3-   آقای داریوش شهبازی / مسئول امور اداری 

4-   آقای ممتاز مرادی / سرپرستار دیالیز

5-   آقای هیبت اله فرخی / مسئول اتاق عمل 

6-   آقای سید یوسف قیاسی / سرپرستار بخش مراقبت های ویژه

7-   آقای نیکزاد فلاح / سرپرستار بخش داخلی - جراحی 

8-   آقای محمد بخشی / مسئول داروخانه

9-   آقای سجاد نوروزی / مسئول آزمایشگاه

10- خانم افسانه شاه محمودی / مسئول رادیولوژی

11- خانم ناهید قنبری / کارشناس بهداشت محیط

              

 شرح وظایف کمیته:

 *هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان

* ارائه فهرست اولویت ها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان به تیم مدیریت ارشد

*بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرآیند

*ارائه گزارش اطلاعات ، نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران و کارکنان

*آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به تمام کارکنان بیمارستان شامل آموزش های مفهومی و کاربردی در زمینه بهبود کیفیت

*پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان

*نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی


کمیته بهبود کیفیت بیمارستان حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد.