ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با دکتر سعید حمزه ای - رئیس بیمارستان شهدای هرسین