رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شهدای هرسین

 
رئیس خدمات پرستاری

نام و نام خانوادگی : منوچهر شکری

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن : 45131144 - 083

داخلی 202


سایر پرسنل دفتر خدمات پرستاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

الهه آرش


کارشناس پرستاری

سوپروایزر آموزشی

2

مژگان آتشواز

کارشناس پرستاری

سوپروایزر در گردش

 3 آرزو تیموری

کارشناس پرستاری

سوپروایزر در گردش
4
 ژیلا سالار آبادی

کارشناس پرستاری

کارشناس پرستاری

5
 ویدا باوند پور

کارشناس پرستاری

کارشناس پرستاری